POLITYKA PRYWATNOŚCI
SIECI SZKÓŁ NAUCZANIA MATEMATYKI MATHRIDERS®

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej www.mathriders.pl(dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) i zapraszamy do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności sieci szkół nauczania matematyki MathRiders®, w tym zasadami przetwarzania danych osobowych i korzystania ze Strony.

Dane firmowe i kontaktowe właściciela Strony Internetowej www.mathriders.pl

Właścicielem i administratorem Strony Internetowej www.mathriders.pl jest główny franczyzodawca systemu MathRiders w Polsce – „Omega” Małgorzata Grymuza, NIP 1132404798, REGON 141478554, adres: ul. Kameliowa 23, 05-077 Warszawa, adres e-mail: biuro@mathriders.pl (zwany dalej Głównym Franczyzodawcą).

Najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Jesteśmy częścią Ogólnoświatowego Systemu Franczyzowego Mathriders® stworzonego przez Helen Doron Ltd. z siedzibą w Misgav w Izraelu® (helendoron.com/privacy) oraz ogólnopolskiej sieci szkół MathRiders, prowadzących zajęcia z matematyki oparte na autorskim programie Helen Doron i działających na zasadach sieci franczyzowej.

Główny Franczyzodawca jest administratorem Waszych danych osobowych, gdy udostępnicie je bezpośrednio Głównemu Franczyzodawcy, na przykład wysyłając wiadomość lub formularz zgłoszeniowy. W przypadku podjęcia przez Was współpracy z Głównym Franczyzodawcą w roli Partnera (franczyzobiorcy MathRiders), Główny Franczyzodawca będzie przetwarzał Wasze dane osobowe zawarte w treści umowy na zasadach szczegółowo określonych w treści tej umowy.

Co do zasady Główny Franczyzodawca nie jest administratorem danych osobowych dzieci, uczestniczących w zajęciach MathRiders prowadzonych przez  Partnerów (franczyzobiorców MathRiders), ani ich rodziców lub opiekunów. Dane te są administrowane przez Partnerów – franczyzobiorców MathRiders (szkoły MathRiders właściwe dla Was terytorialnie) na zasadach przez nich określonych. W przypadku podjęcia przez Was współpracy z Partnerem – franczyzobiorcą MathRiders (szkołą MathRiders), w tym w charakterze Nauczyciela MathRiders, Partner będzie przetwarzał Wasze dane osobowe zawarte w treści umowy na zasadach szczegółowo określonych
w treści tej umowy, przede wszystkim w celu realizacji umowy.

Adresy e-mail, numery telefonów oraz oznaczenie (dane firmowe) wszystkich Partnerów, prowadzących szkoły właściwe dla Was terytorialnie (franczyzobiorców MathRiders), podane są na Stronie Internetowej https://mathriders.pl/lokalizacje.

Zapewniamy, że przy przetwarzaniu Waszych danych osobowych przestrzegamy obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych i nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy danych.

Wypełniając formularze „Bezpłatna lekcja pokazowa” (mathriders.pl/formularz-zgloszeniowy), „Zostań nauczycielem Formularz zgłoszeniowy” (mathriders.pl/zostan-nauczycielem/formularz-zgloszeniowy-nauczyciele), „Zostań franczyzobiorcą Formularz zgłoszeniowy” (https://mathriders.pl/formularz-zgloszeniowy-zostan-franczyzobiorca) jak również wypełniając formularze na podstronach Partnerów – franczyzobiorców MathRiders (mathriders.pl/lokalizacje/……/formularz-zgloszeniowy, i mathriders.pl/lokalizacje/……/kontakt), udostępniacie swoje dane osobowe bezpośrednio naszemu Partnerowi – franczyzobiorcy MathRiders (szkole właściwej dla Was terytorialnie) jako administratorowi Waszych danych.

Wypełniając formularze „Skontaktuj się z nami” (mathriders.pl/kontakt i mathriders.pl/formularz- zgłoszeniowy, „Webinar” https://mathriders.pl/zgloszenie-na-spotkanie-online-dla-franczyzobiorcow) udostępniacie swoje dane osobowe bezpośrednio Głównemu Franczyzodawcy jako administratorowi Waszych danych.

Podanie przez Was danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi podjęcie odpowiednich działań, w tym kontakt z Głównym Franczyzodawcą lub Partnerem (franczyzobiorcą MathRiders) bądź realizację innych celów przetwarzania danych.

Marketing bezpośredni za pomocą poczty elektronicznej i telefonu w sieci MathRiders

W przypadku zaznaczenia przez Was w formularzach zawartych na Stronie Internetowej opcji zgody na marketing elektroniczny i telefoniczny, administrator Waszych danych (odpowiednio Główny Franczyzodawca lub Partner – franczyzobiorca MathRiders) będzie miał prawo do prowadzenia takiego marketingu. Zgodę taką możecie wyrazić także przy zawieraniu umowy z Partnerem – franczyzobiorcą MathRiders. Marketing bezpośredni za pomocą poczty elektronicznej i telefonu (lub za pomocą innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu obowiązujących przepisów) może być prowadzony w stosunku do Was wyłącznie, jeśli wyrazicie na to zgodę.

Macie prawo cofnięcia powyższych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda na marketing elektroniczny i telefoniczny jest w każdym przypadku dobrowolna, a jej brak lub cofnięcie nie rodzi negatywnych konsekwencji poza tym, że nie będziecie informowani o promocjach, nowościach, wydarzeniach i usługach w sieci MathRiders.

Cele przetwarzania danych osobowych przez Głównego Franczyzodawcę

Udostępnione przez Was dane osobowe przetwarzane będą przez Głównego Franczyzodawcę w następujących celach:

1) dane Partnera (franczyzobiorcy MathRiders) – w celu podjęcia przez Głównego Franczyzodawcę niezbędnych działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy zawartej przez Głównego Franczyzodawcę z Partnerem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2) dane Partnera (franczyzobiorcy MathRiders) – w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Głównym Franczyzodawcy w związku z realizacją umów, o których była wyżej mowa, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3) wszystkie dane osobowe administrowane przez Głównego Franczyzodawcę – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Wami a Głównym Franczyzodawcą, wynikających przede wszystkim z umów, o których mowa powyżej; w celu zapewnienia odpowiednich, najwyższych standardów i jakości w Sieci, możliwości kontaktu z Wami, możliwości realizacji ewentualnych reklamacji czy skarg związanych z usługami świadczonymi przez naszego Partnera (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

4) w celu promocji marki MathRiders poprzez wykorzystywanie wizerunku Waszych podopiecznych (dzieci), pod warunkiem wyrażenia przez Was na to zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

5) w celu marketingu produktów i usług MathRiders, poprzez przekazywanie drogą elektroniczną i telefoniczną (lub za pomocą innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących), informacji o promocjach, nowościach, wydarzeniach i usługach, pod warunkiem wyrażenia przez Was na to zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

6) w celu budowy marki MathRiders oraz promowania działalności i oferty MathRiders za pomocą prowadzenia profilu MathRiders (fanpage) na portalu społecznościowym Facebook i z wykorzystaniem jego funkcjonalności (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cele przetwarzania danych osobowych przez Partnerów (franczyzobiorców MathRiders)

Partnerzy (franczyzobiorcy MathRiders) przetwarzają dane osobowe, którymi administrują, na zasadach przez siebie stosowanych, w szczególności w następujących celach:

1) w celu zawarcia z Wami umowy oraz realizacji zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Partnerze (franczyzobiorcy MathRiders) w związku z realizacją umowy, w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Wami a Partnerem (franczyzobiorcą MathRiders) (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

4) w celu marketingu produktów i usług Partnera (franczyzobiorcy MathRiders), poprzez przesyłanie pocztą zwykłą informacji o promocjach, nowościach, wydarzeniach i usługach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni,

5) w celu marketingu produktów i usług Partnera (franczyzobiorcy MathRiders), poprzez przekazywanie drogą elektroniczną i telefoniczną (lub za pomocą innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących), informacji o promocjach, nowościach, wydarzeniach i usługach, pod warunkiem wyrażenia przez Was na to zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

6) w celu marketingu produktów i usług Partnera (franczyzobiorcy MathRiders), poprzez wykorzystywanie wizerunku Waszych podopiecznych (dzieci), pod warunkiem wyrażenia przez Was na to zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych

Udostępnione przez Was dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych), w szczególności przez okres niezbędny do wykonania umowy w przypadku jej zawarcia, a także przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji podatkowej.

Dane pozostawione do kontaktu przez rodziców lub opiekunów dzieci zgłaszanych na zajęcia przechowujemy przez okres do 5 lat, ale nie dłużej niż do czasu ukończenia przez zgłaszanego ucznia edukacji szkolnej, co związane jest z oferowanymi przez sieć naszych placówek zajęciami edukacyjnymi.

W przypadku danych kontaktowych kandydatów na Partnerów lub Nauczycieli – pozostają one w bazie odpowiednio Głównego Franczyzodawcy lub Partnera przez okres 5 lat – tak, abyśmy mogli skontaktować się z Wami w przypadku powstania możliwości podjęcia współpracy.

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, gdy będzie to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. gdy występować będzie określona w art. 6 ust. 1 RODO przesłanka dopuszczalności przetwarzania danych).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Waszych danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym dostawcy usług prawnych i pocztowych. Przetwarzanie Waszych danych osobowych może zostać powierzone przez administratorów dostawcom usług lub produktów działającym w ich imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, transportowe, kurierskie, serwisowe. Partnerzy (franczyzobiorcy MathRiders) mogą powierzyć Wasze dane Głównemu Franczyzodawcy, a ponadto – po ich pseudonimizacji – spółce Helen Doron Ltd.

Nie sprzedajemy Waszych danych. W przypadku ich udostępniania innym podmiotom – robimy to wyłącznie w celach związanych z naszą działalnością i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonego zadania.

Uprawnienia osób, które przekazały nam swoje dane

Macie prawo do żądania od administratorów Waszych danych dostępu do danych osobowych w granicach art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania (w tym aktualizacji) w granicach art. 16 RODO, usunięcia w granicach art. 17 RODO lub ograniczenia przetwarzania w granicach art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych w granicach art. 20 RODO, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 21 RODO, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Waszą dyspozycję zrealizujemy niezwłocznie, z wyłączeniem informacji, które są nam niezbędne bądź to z powodów obowiązujących przepisów (np. kopie wystawionych faktur), bądź z powodów prawnych (np. umowy, dowód zaprzestania przetwarzania danych).

Jeżeli uznacie, że nasze działania naruszają obowiązujące prawo, możecie złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).   

Zabezpieczenia

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Waszym danym osobowym stosujemy zabezpieczenia w postaci: szyfrowania, ograniczania dostępu oraz pseudonimizacji. Szyfrowanie polega na zabezpieczeniu dostępu do zbiorów danych poprzez użycie metod kryptograficznych – np. szyfrowania dysków twardych, folderów lub plików. Ograniczenie dostępu dotyczy systemów IT używanych do przechowywania danych osobowych, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione. Używane do przetwarzania danych osobowych systemy IT i sprzęt komputerowy spełniają aktualne wymogi bezpieczeństwa, w tym poprzez użycie programów antywirusowych oraz bieżące aktualizacje.  Pseudonimizacja polega na takim sposobie prezentacji danych, iż bez odpowiedniego klucza nie jest możliwe przypisanie danych do konkretnej osoby – np. poprzez zamianę imion i nazwisk na abstrakcyjne nazwy lub skróty. Metody tej używamy, kiedy dane potrzebne są np. dla celów statystycznych, a ich odbiorca nie potrzebuje informacji dotyczących Waszej tożsamości.

Pliki cookies

Nasza Strona Internetowa korzysta z plików cookies. Pliki te to niewielkie pliki, zawierające informacje tekstowe, związane z Waszą aktywnością na naszej Stronie Internetowej, takich jak np. odwiedzane strony, kliknięte odnośniki, czas aktywności na stronie, pobrane ze stron pliki, informacje o lokalizacji użytkownika. Dzięki temu pozyskujemy informacje, które pozwalają nam na poprawianie jakości, wydajności oraz funkcjonalności naszego serwisu. Cookies na naszej Stronie Internetowej nie zbierają żadnych danych osobowych, a pozyskane za pomocą cookies dane nie są przez nas nikomu przekazywane.

W większości przeglądarek domyślnie ustawiona jest zgoda na wykorzystywanie plików cookies. Możecie ograniczać lub blokować możliwość korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki, z której korzystacie. Sposób modyfikacji ustawień zależny jest od rodzaju przeglądarki i opisany w jej instrukcji obsługi. Więcej informacji na temat plików cookies możecie znaleźć w internecie – np. na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Ogólne warunki korzystania ze Strony Internetowej, w tym anonimowość

Strona jest bezpłatnie dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. Główny Franczyzodawca nie zbiera za pośrednictwem Strony Internetowej automatycznie Waszych danych osobowych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest w pełni anonimowe i nie wymaga podania przez Was jakichkolwiek danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce, jedynie jeżeli odwiedzający sam skontaktuje się z Głównym Franczyzodawcą lub Partnerami – franczyzobiorcami MathRiders, w tym za pomocą formularzy na Stronie.

Korzystanie ze Strony powinno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Głównego Franczyzodawcy i Partnerów (franczyzobiorców MathRiders), innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania, mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazane jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Możecie w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie Strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Generalny Franczyzodawca rekomenduje, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam zamieszczoną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej.

Prawem właściwym dla Strony Internetowej jest prawo polskie. We wszelkich sprawach związanych ze Stroną proszę kontaktować się z Głównym Franczyzodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@mathriders.pl lub pisemnie na adres: „Omega” Małgorzata Grymuza, ul. Kameliowa 23, 05-077 Warszawa.