Junior

Dzieci w wieku 5–11 lat

Podstawowe informacje

50-60 minut

34 lekcje

1 x tydzień

229 zł /miesiąc

4-8 dzieci w grupie

Czego nauczy się Twoje dziecko?

 • Liczby
  Rozpoznaje liczby w zakresie 100, porządkuje je, porównuje oraz zapoznaje się z ich własnościami.
 • Figury
  Poznaje figury 2D i 3D wraz z ich własnościami.
 • Dodawanie – odejmowanie
  Dodaje i odejmuje oraz rozwiązuje zadania z użyciem tych działań.
 • Dokładanie – zabieranie
  Zapozna się i oswoi z pojęciem dodawania (dokładania) i odejmowania (zabierania).
 • Segregowanie
  Segreguje dane według różnych kryteriów.
 • Wymiary i waga
  Mierzy i waży przedmioty używając niestandardowych jednostek.
 • Pieniądze
  Rozwiązuje zadania związane z pieniędzmi – podliczy kwotę i obliczy resztę.
 • Liczenie
  Liczy, co 2, 5 i 10, które ułatwi w przyszłości naukę tabliczki mnożenia.

Podstawowe informacje

50-60 minut

34 lekcje

1 x tydzień

229 zł /miesiąc

4-8 dzieci w grupie

Czego nauczy się Twoje dziecko?

 • Liczby
  Rozpozna liczby do 100 oraz pozna zasady zapisu pozycyjnego.
 • Figury i bryły
  Porówna własności figur płaskich i brył oraz rozpoznaje kształty symetryczne.
 • Dodawanie – odejmowanie
  Dodaje i odejmuje więcej niż dwie liczby oraz odnajduje brakującą liczbę w równaniu, korzystając z własności działań.
 • Segregowanie
  Segreguje dane według różnych kryteriów i stosuje różne sposoby porządkowania danych.
 • Wymiary i waga
  Porównuje, mierzy i waży przedmioty z użyciem różnych niestandardowych jednostek.
 • Zadania
  Rozwiązuje proste zadania tekstowe, także te dotyczące czasu i pieniędzy.
 • Liczenie
  Podwaja liczby, liczy po 3, 5 i 10 oraz wskazuje połowę liczby.

Podstawowe informacje

50-60 minut

34 lekcje

1 x tydzień

229 zł /miesiąc

4-8 dzieci w grupie

Czego nauczy się Twoje dziecko?

 • Liczby
  Tworzy liczby z uwzględnieniem zapisu pozycyjnego, porównuje liczby dodatnie i ujemne oraz odnajduje ich miejsce na osi liczbowej.
 • Zadania tekstowe
  Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem czterech działań uwzględniając ich prawidłową kolejność.
 • Przeliczanie, porównywanie
  Tworzy, przelicza, porównuje zbiory pod względem ilościowym.
 • Figury i bryły
  Pozna wielokąty foremne i nieforemne, obliczy ich obwód oraz pozna pojęcie pola figury płaskiej. Opanuje własności i siatki brył.
 • Ułamki
  Pozna pojęcie ułamka wraz z obliczaniem ułamka z liczby.
 • Wymiary i waga
  Porówna, poprawnie przeliczać oraz mierzyć i ważyć przedmioty z użyciem standardowych jednostek.
 • Czas i pieniadze
  Rozwiąże zadania tekstowe związane z czasem i pieniędzmi
 • Dane
  Organizuje dane za pomocą list, tabel i wykresów.

Podstawowe informacje

50-60 minut

34 lekcje

1 x tydzień

229 zł /miesiąc

4-8 dzieci w grupie

Czego nauczy się Twoje dziecko?

 • Liczby
  Zapisuje słownie i cyfrowo i zaokrągla liczby czterocyfrowe i większe. Pozna liczby dodatnie i ujemne wraz z ich cechami podzielności.
 • Działania
  Działań pamięciowych i pisemnych z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania. Pozna też rozdzielność mnożenia względem dodawania oraz dzielenie z resztą.
 • Figury
  Pozna wzajemne położenie prostych i kątów między nimi oraz rozszerzy znajomość figur płaskich o klasyfikację trójkątów i czworokątów, co bez wątpienia przydaje się w klasie 4.
 • Ułamki zwykłe
  Porówna, rozszerzy, skróci ułamki zwykłe oraz znajdzie ułamki równoważne.
 • Ułamki dziesiętne
  Pozna ułamki dziesiętne przy pomocy praktycznych wielkości jak pieniądze, jednostki długości i wagi – zamiana wielkości dwumianowanych na jednomianowane.
 • Czas i kalendarz
  Odczyta właściwą godzinę na zegarku cyfrowym i analogowym, poda datę na kalendarzu, umie posłużyć się harmonogramem oraz wykorzystać te umiejętności przy rozwiązywaniu zadań tekstowych.
 • Dane
  Tworzy wykresy, tabele, schematy, które porządkują i zinterpretują dane.

Podstawowe informacje

50-60 minut

34 lekcje

1 x tydzień

229 zł /miesiąc

4-8 dzieci w grupie

Czego nauczy się Twoje dziecko?

 • Liczby
  Zapisuje i odczytuje bardzo duże liczby, rozkłada liczby na czynniki pierwsze i szuka ich wspólnych wielokrotności.
 • Działania
  Działań pamięciowych i pisemnych z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania, potęgowania i działań na liczbach całkowitych.
 • Figury
  Poszerzy znajomość własności figur płaskich, obliczy obwód i pole nawet niestandardowych figur. Pozna pojęcie pola powierzchni i objętości brył.
 • Ułamki
  Działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, uwzględniając dwa rodzaje ułamków w jednym równaniu.
 • Wykresy
  Tworzy złożone wykresy wraz z prawidłowym skalowaniem.
 • Skala
  Zapozna się z pojęciem skali i wykorzysta tę umiejętność w praktyce np. na mapie.
 • Prawdopodobieństwo
  Pozna podstawy prawdopodobieństwa i obliczy prawdopodobieństwo zdarzenia elementarnego.

Podstawowe informacje

50-60 minut

34 lekcje

1 x tydzień

229 zł /miesiąc

4-8 dzieci w grupie

Czego nauczy się Twoje dziecko?

 • Własności i działania
  Własności i działania na liczbach wymiernych z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań przy użyciu potęgowania i nawiasów.
 • Zadania
  Rozwiąże zadania tekstowe wieloetapowe z uwzględnieniem zadań niestandardowych i problemowych.
 • Pole i objętość
  Obliczy pole wielokątów oraz pole i objętość figur przestrzennych.
 • Ułamki
  Wykona różne operacje na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
 • Procenty
  Wykona obliczenia procentowe – liczyć procent danej liczby lub liczbę na podstawie danego jej procentu.
 • Dane i analiza
  Wyciągnie prawidłowe wnioski na podstawie podanych danych i wielokrotnych doświadczeń losowych.

Pozostałe nasze kursy

2-4 lata
Starter

11-19 lat
Advanced