Dzieci w wieku 5 – 11 lat

Junior

hero_junior_mobile_basic.png

Podstawowe informacje

50-60 min

1 x tydzien

4-8 dzieci w grupie

32-35 lekcji

od 180 zł /miesiąc

Czego nauczy się Twoje Dziecko?

 1. Liczby
  Rozpoznaje liczby w zakresie 100, porządkuje je, porównuje oraz zapoznaje się z ich własnościami.

 2. Figury
  Poznaje figury 2D i 3D wraz z ich własnościami.

 3. Dodawanie - odejmowanie
  Dodaje i odejmuje oraz rozwiązuje zadania z użyciem tych działań.

 4. Dokładanie - zabieranie
  Zapozna się i oswoi z pojęciem dodawania (dokładania) i odejmowania (zabierania).

 5. Segregowanie
  Segreguje dane według różnych kryteriów.

 6. Wymiary i waga
  Mierzy i waży przedmioty używając niestandardowych jednostek.

 7. Pieniądze
  Rozwiązuje zadania związane z pieniędzmi – podliczy kwotę i obliczy resztę.

 8. Liczenie
  Liczy, co 2, 5 i 10, które ułatwi w przyszłości naukę tabliczki mnożenia.

Podstawowe informacje

50-60 min

1 x tydzień

4-8 dzieci w grupie

32-35 lekcji

od 180 zł /miesiąc

Czego nauczy się Twoje Dziecko?

 1. Liczby
  Rozpozna liczby do 100 oraz pozna zasady zapisu pozycyjnego.

 2. Figury i bryły
  Porówna własności figur płaskich i brył oraz rozpoznaje kształty symetryczne.

 3. Dodawanie - odejmowanie
  Dodaje i odejmuje więcej niż dwie liczby oraz odnajduje brakującą liczbę w równaniu, korzystając z własności działań.

 4. Segregowanie
  Segreguje dane według różnych kryteriów i stosuje różne sposoby porządkowania danych.

 5. Wymiary i waga
  Porównuje, mierzy i waży przedmioty z użyciem różnych niestandardowych jednostek.

 6. Zadania
  Rozwiązuje proste zadania tekstowe, także te dotyczące czasu i pieniędzy.

 7. Liczenie
  Podwaja liczby, liczy po 3, 5 i 10 oraz wskazuje połowę liczby.

Podstawowe informacje

50-60 minut

1x tydzień

4 - 8 dzieci w grupie

32 - 35 lekcji

od 180 zł /miesiąc

Czego nauczy się Twoje Dziecko?

 1. Liczby
  Tworzy liczby z uwzględnieniem zapisu pozycyjnego, porównuje liczby dodatnie i ujemne oraz odnajduje ich miejsce na osi liczbowej.

 2. Zadania tekstowe
  Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem czterech działań uwzględniając ich prawidłową kolejność.

 3. Przeliczanie, porównywanie
  Tworzy, przelicza, porównuje zbiory pod względem ilościowym.

 4. Figury i bryły
  Pozna wielokąty foremne i nieforemne, obliczy ich obwód oraz pozna pojęcie pola figury płaskiej. Opanuje własności i siatki brył.

 5. Ułamki
  Pozna pojęcie ułamka wraz z obliczaniem ułamka z liczby.

 6. Wymiary i waga
  Porówna, poprawnie przeliczać oraz mierzyć i ważyć przedmioty z użyciem standardowych jednostek.

 7. Czas i pieniadze
  Rozwiąże zadania tekstowe związane z czasem i pieniędzmi

 8. Dane
  Organizuje dane za pomocą list, tabel i wykresów.

Podstawowe informacje

50-60 min

1 x tydzień

4-8 dzieci w grupie

32-35 lekcji

od 180zł /miesiąc

Czego nauczy się Twoje Dziecko?

 1. Liczby
  Zapisuje słownie i cyfrowo i zaokrągla liczby czterocyfrowe i większe. Pozna liczby dodatnie i ujemne wraz z ich cechami podzielności.

 2. Działania
  Działań pamięciowych i pisemnych z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania. Pozna też rozdzielność mnożenia względem dodawania oraz dzielenie z resztą.

 3. Figury
  Pozna wzajemne położenie prostych i kątów między nimi oraz rozszerzy znajomość figur płaskich o klasyfikację trójkątów i czworokątów, co bez wątpienia przydaje się w klasie 4.

 4. Ułamki zwykłe
  Porówna, rozszerzy, skróci ułamki zwykłe oraz znajdzie ułamki równoważne.

 5. Ułamki dziesiętne
  Pozna ułamki dziesiętne przy pomocy praktycznych wielkości jak pieniądze, jednostki długości i wagi – zamiana wielkości dwumianowanych na jednomianowane.

 6. Czas i kalendarz
  Odczyta właściwą godzinę na zegarku cyfrowym i analogowym, poda datę na kalendarzu, umie posłużyć się harmonogramem oraz wykorzystać te umiejętności przy rozwiązywaniu zadań tekstowych.

 7. Dane
  Tworzy wykresy, tabele, schematy, które porządkują i zinterpretują dane.

Podstawowe informacje

50-60 min

1 x tydzień

4-8 dzieci w grupie

32-35 lekcji

od 180zł /miesiąc

Czego nauczy się Twoje Dziecko?

 1. Liczby
  Zapisuje i odczytuje bardzo duże liczby, rozkłada liczby na czynniki pierwsze i szuka ich wspólnych wielokrotności.

 2. Działania
  Działań pamięciowych i pisemnych z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania, potęgowania i działań na liczbach całkowitych.

 3. Figury
  Poszerzy znajomość własności figur płaskich, obliczy obwód i pole nawet niestandardowych figur. Pozna pojęcie pola powierzchni i objętości brył.

 4. Ułamki
  Działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, uwzględniając dwa rodzaje ułamków w jednym równaniu.

 5. Wykresy
  Tworzy złożone wykresy wraz z prawidłowym skalowaniem.

 6. Skala
  Zapozna się z pojęciem skali i wykorzysta tę umiejętność w praktyce np. na mapie.

 7. Prawdopodobieństwo
  Pozna podstawy prawdopodobieństwa i obliczy prawdopodobieństwo zdarzenia elementarnego.

Podstawowe informacje

50-60 min

1 x tydzień

4-8 dzieci w grupie

32-35 lekcji

od 180 zł /miesiąc

Czego nauczy się Twoje Dziecko?

 1. Własności i działania
  Własności i działania na liczbach wymiernych z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań przy użyciu potęgowania i nawiasów.

 2. Zadania
  Rozwiąże zadania tekstowe wieloetapowe z uwzględnieniem zadań niestandardowych i problemowych.

 3. Pole i objętość
  Obliczy pole wielokątów oraz pole i objętość figur przestrzennych.

 4. Ułamki
  Wykona różne operacje na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

 5. Procenty
  Wykona obliczenia procentowe – liczyć procent danej liczby lub liczbę na podstawie danego jej procentu.

 6. Dane i analiza
  Wyciągnie prawidłowe wnioski na podstawie podanych danych i wielokrotnych doświadczeń losowych.

Pozostałe nasze kursy