Dzieci w wieku 5 – 11 lat

Junior

hero_junior_mobile_basic.png

Podstawowe informacje

55-60 min

1 x tydzien

4-8 dzieci w grupie

34 lekcje

od 220 zł /miesiąc

Czego nauczy się Twoje Dziecko?

 1. Liczby
  Rozpoznawać liczby w zakresie 100, porządkować i porównywać liczby. Prawidłowo zapisywać liczby.

 2. Figury
  Pozna figury 2D i 3D wraz z ich własności- krawędzie, ściany, wierzchołki, boki. Przeliczy i wskaże poszczególne elementy w figurach płaskich oraz bryłach.

 3. Dodawanie - odejmowanie
  Nauczy się dodawać i odejmować oraz rozwiązywać zadania z użyciem tych działań. Dowie się z czym wiążą się działania dodawania i odejmowania.

 4. Segregowanie
  Pozna sposoby segregacji danych i posegreguje przedmioty według różnych kryteriów, zarówno tych zadanych przez nauczyciela, jak również będzie samo wymyślać sposoby segregacji.

 5. Wymiary i waga
  Nauczy się mierzyć i ważyć przedmioty używając niestandardowych jednostek. Nauczy się prawidłowego nazewnictwa - lekki/ciężki, lżejszy/cięższy, długi/krótki, dłuższy/krótszy, wysoki/niski, wyższy/niższy...

 6. Pieniądze
  Nauczy się rozwiązywać zadania związane z pieniędzmi – podliczy kwotę zakupów i obliczy resztę.

 7. Liczenie, przeliczanie
  Nauczy się liczyć, co 2, 5 i 10, które ułatwi w przyszłości naukę tabliczki mnożenia. Dowie się czym są liczby parzyste i nieparzyste.

 8. Wzory
  Dowie się czym jest powtarzalność - będzie rozpoznawać i wykorzystywać prawidłowości z nią związane. Będzie tworzyć powtarzające się wzory.

Podstawowe informacje

55-60 min

1 x tydzień

4-8 dzieci w grupie

34 lekcje

od 220 zł /miesiąc

Czego nauczy się Twoje Dziecko?

 1. Liczby
  Rozpoznawać liczby do 100 ich prawidłowy zapis, oraz pozna zasady zapisu pozycyjnego (rząd dziesiątek i rząd jedności).

 2. Figury i bryły
  Porównywać własności figur płaskich i brył oraz będzie rozpoznawać kształty symetryczne.

 3. Dodawanie - odejmowanie
  Dodawać i odejmować więcej niż dwie liczby oraz odnajdować brakującą liczbę w równaniu, korzystając z własności działań.

 4. Segregowanie
  Segregować dane według różnych kryteriów i stosować różne sposoby porządkowania danych.

 5. Wymiary i waga
  Nauczy się porównywać, mierzyć i ważyć przedmioty z użyciem różnych niestandardowych jednostek.

 6. Zadania
  Będzie rozwiązywać proste zadania tekstowe, także te dotyczące czasu i pieniędzy.

 7. Liczenie
  Nauczy się podwajać liczby, liczyć po 2, 5 i 10. Będzie potrafiło wskazać połowę danej liczby.

Podstawowe informacje

55-60 minut

1x tydzień

4 - 8 dzieci w grupie

34 lekcje

od 220 zł /miesiąc

Czego nauczy się Twoje Dziecko?

 1. Liczby
  Tworzyć liczby z uwzględnieniem zapisu pozycyjnego, porównywać liczby dodatnie i ujemne oraz odnajdować ich miejsce na osi liczbowej.

 2. Zadania tekstowe
  Rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem czterech działań uwzględniając kolejność wykonywania działań.

 3. Przeliczanie, porównywanie
  Tworzyć, przeliczać, porównywać zbiory pod względem ilościowym.

 4. Figury i bryły
  Rozpoznawać wielokąty foremne i nieforemne, obliczać ich obwód oraz pozna pojęcie pola figury płaskiej. Nauczy się rozpoznawać i opowiadać o własnościach brył - wierzchołki, krawędzie i ściany. Będzie potrafiło dopasować siatkę do figury trójwymiarowej.

 5. Ułamki
  Nauczy się czym jest ułamek wraz z obliczaniem ułamka z liczby.

 6. Wymiary i waga
  Porównać, poprawnie przeliczać oraz mierzyć i ważyć przedmioty z użyciem standardowych jednostek.

 7. Czas i pieniadze
  Rozwiązywać zadania tekstowe związane z czasem i pieniędzmi.

 8. Dane
  Organizować dane za pomocą list, tabel i wykresów.

Podstawowe informacje

55-60 min

1 x tydzień

4-8 dzieci w grupie

34 lekcje

od 220 zł /miesiąc

Czego nauczy się Twoje Dziecko?

 1. Liczby
  Zapisywać słownie i cyfrowo liczby, zaokrąglać liczby czterocyfrowe i większe, szacować wyniki działań. Pozna cechy podzielności liczb.

 2. Działania
  Działań pamięciowych i pisemnych z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania. Pozna też rozdzielność mnożenia względem dodawania oraz dzielenie z resztą.

 3. Figury
  Pozna wzajemne położenie prostych. Nauczy się rozpoznawać kąty, rozszerzy znajomość figur płaskich o klasyfikację trójkątów i czworokątów, co bez wątpienia przydaje się w klasie 4.

 4. Ułamki zwykłe
  Nauczy się czym jest ułamek. Porówna, rozszerzy, skróci ułamki zwykłe oraz znajdzie ułamki równoważne.

 5. Ułamki dziesiętne
  Pozna ułamki dziesiętne przy pomocy praktycznych wielkości jak pieniądze, jednostki długości i wagi – zamiana wielkości dwumianowanych na jednomianowane.

 6. Czas i kalendarz
  Odczyta właściwą godzinę na zegarze cyfrowym i analogowym, poda datę na kalendarzu, będzie posługiwać się harmonogramem oraz wykorzystywać te umiejętności przy rozwiązywaniu zadań tekstowych.

 7. Dane
  Będzie tworzyć wykresy, tabele, schematy, które porządkują i zinterpretują dane.

Podstawowe informacje

55-60 min

1 x tydzień

4-8 dzieci w grupie

34 lekcje

od 220 zł /miesiąc

Czego nauczy się Twoje Dziecko?

 1. Liczby
  Zapisywać i odczytywać bardzo duże liczby, rozkładać liczby na czynniki pierwsze i szukać ich wspólnych wielokrotności.

 2. Działania
  Działań pamięciowych i pisemnych z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania, potęgowania i działań na liczbach całkowitych.

 3. Figury
  Poszerzy znajomość własności figur płaskich, obliczy obwód i pole nawet niestandardowych figur. Pozna pojęcie pola powierzchni i objętości brył.

 4. Ułamki
  Działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, uwzględniając dwa rodzaje ułamków w jednym równaniu.

 5. Wykresy
  Tworzyć złożone wykresy wraz z prawidłowym skalowaniem.

 6. Skala
  Zapozna się z pojęciem skali i wykorzysta tę umiejętność w praktyce np. na mapie.

 7. Prawdopodobieństwo
  Pozna podstawy prawdopodobieństwa i obliczy prawdopodobieństwo zdarzenia elementarnego.

Podstawowe informacje

55-60 min

1 x tydzień

4-8 dzieci w grupie

34 lekcje

od 220 /miesiąc

Czego nauczy się Twoje Dziecko?

 1. Własności i działania
  Własności i działania na liczbach wymiernych z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań przy użyciu potęgowania i nawiasów.

 2. Zadania
  Rozwiąże zadania tekstowe wieloetapowe z uwzględnieniem zadań niestandardowych i problemowych.

 3. Pole i objętość
  Obliczy pole wielokątów oraz pole i objętość figur przestrzennych.

 4. Ułamki
  Wykona różne operacje na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

 5. Procenty
  Wykona obliczenia procentowe – obliczy procent danej liczby lub liczbę na podstawie danego jej procentu.

 6. Dane i analiza
  Wyciągnie prawidłowe wnioski na podstawie podanych danych i wielokrotnych doświadczeń losowych.

Pozostałe nasze kursy